Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu


İSLAM BİLİM ADAMLARI EL-NEFİS

11 Ocak 2021 - 10:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 - 11:27

İSLAM BİLİM ADAMLARI
  
EL-NEFİS
 
İbn-i Nefis’,in “El-Mûciz” adlı eseri ilk defa 1828 yılında Kalküta’da basılmıştır. Bu eser dört ana  bölümden meydana gelmektedir. 
Birinci bölüm; tıp biliminin, bilimsel ve amelî, yani teorik-pratik kurallarını  ve esaslarını anlatmaktadır.
İkinci bölüm, ilâçlar ile gıda maddelerinin tanımı ve tıbbî düzenlemesini anlatmaktadır. 
Üçüncü bölüm, insan bedeninde görülebilen hastalıkların tanı ve sağaltımlarını anlatmaktadır. 
Dördüncü bölüm ise belli organlara özgü olmayan hastalıklar ile bunların tanı ve sağaltımı ortaya koymaktadır.
 
İbn-i Nefis’in, hadis ilmine dair kaleme aldığı “Muhtasar fî İlm-i Usûl el-Hadîs” (Hadis Usûlünün Kısa Bir Açıklaması) eseri önemli olup, eserinde hadis ilimi için daha akılcı ve mantıki bir sınıflandırma ortaya koymuştur. 
 
İbnü’n-Nefîs, İslâm akîdelerinin akla en uygun tarzda vazedildiğini göstermiş ve İslâm tarihinin mâkul bir seyir takip ettiğini ortaya koymuştur. Bu telakki onu, tarihte vuku bulmuş ve bulacak olan hadiselerin akla ve ilâhî hikmete uygun olduğu sonucuna götürmüştür.
 
Klasik terminolojide sem‘î veya naklî denilen bilgilerin aklî gerekliliği hakkındaki bu tasavvuruna karşılık İbnü’n-Nefîs ilimleri iki ana gruba ayırmıştır:
 
Birincisi sem‘î ilimlerdir. Sem‘î ilimler, hem naklî hem aklî öncülleri birlikte kullanmaktadır.
İkincisi ise aklî ilimlerdir. Bunlar tıp ve hendese gibi ilimler olup, sadece aklî öncüller kullanmaktadır.
 
İbnü’n-Nefîs, sem’î ilimleri de iki grupta toplamaktadır.
Biricisi Şer‘î ilimlerdir. Sem‘î ilimler birinci kategoride yer almakta ve bunlar da tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, kıraat gibi alt şubelere ayrılmaktadır.
İkincisi ise edebî ilimlerdir. İkinci kategori ise muhtelif dil ilimlerine ve sanatlarına ayrılmaktadır. 
 
İbnü’n-Nefîs, Şer‘î ilimlerin en şereflisi Allah’ın zât ve sıfatlarından bahsettiği için kelâm ilmi olduğunu eserlerinde bahsetmektedir (el-Muḫtaṣar, s. 95-98). 
 
       

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum