Mücahit GÜLER

Mücahit GÜLER


ÇİLEKEŞ PEYGAMBER'İN BELEŞÇİ ÜMMETİ...

26 Kasım 2019 - 22:52

ÇİLEKEŞ PEYGAMBER ’İN BELEŞÇİ ÜMMETİ …

RahmanveRahimolanAllah’ınadıyla…
Peygamberlikkesbideğilvehbidir,yaniseçilmişinsanlardır.Vahiy,yaşanılmasıgerekenhayatın teorikısmınıoluşturur.Peygamberlerise kendilerine gelen vahyin pratikboyutunu oluşturlar.Peygamberlervahyinnasılyaşanılmasıgerektiğinibizlereöğreten,bizim gibi beşerlerdir.Dolayısıylabizvahyevepeygamberhayatınabaktığımızdadininnasılyaşanılması gerektiğinianlamamızgerekiyorikençağımızdaşöylebirhastalıktüremeyebaşladı.“O peygamberdir,bizonungibiyapamayız.”anlayışı.Halbukişunoktayıiyiayırtetmemiz gerekiyordu.O’nunpeygamberolmasıvahyinsadeceonunyaşamasıgerektiğianlamına gelmiyordu.Obizimiçinvahyinpratiğeaktarılışınıgöstermektebirörnektir.BundandolayıKur’anıKerim’ebaktığımızdaPeygamber(sav)hakkındabizeşunusöyler:“AndolsunkiAllah’ı(nrızasını) veâhiretgününü(nsaadetini)umanlarveAllah’ıçokçaananlariçinAllah’ınResûlü’nde,siziniçin, pekgüzelbirörnekvardır.”1
Peygamberimiz(sav)hermeseledebizimiçinörnektir.Ticaretteçokiyibirtüccar,siyasettesiyasi birdeha,aileiçindemuhteşembireşvebaba.Savaştakorkusuzbirkomutan,devletyönetiminde çokiyibiryönetici,İslamıhakimkılmametodundabizimiçinmuhteşembirlidergibiheralanda bizeörnekbirPeygamber.
Peygamberimizin(sav)hayatınabaktığımızdaİslam’ıyaşamak,anlatmakveyaymakiçinsayısız sıkıntılaraveçilelerekatlanmıştır.Peygamberimiz(sav)vahyiyaşarken,vahyitebliğederken,vahyi beyan(açıklamak)ederken;müşrikler,peygamberimizegerekpsikolojik,gerekbedeniişkence yapmaktanbirandahigeridurmamışlar,ancakhertürlüzorluğarağmenPeygamberimiz(sav) yılmadan,bahanelervemazeretlerüretmedensağınasolunabakmadandoğrubildiğinigürleyerek haykırmayadevametmiştir.Göreviniyerinegetirirkendebaşınagelenmusibetlerevesıkıntılara sabretmiştir.Bugününmüslümanınabaktığımızdasabırkavramınıniçeriğinideğiştirmişler. “Hiçbirİslamimücadelevermedenboşboşoturarak,dünyadaykencennetiyaşamacinnetine girmeyisabırolarakyorumluyorlar.”Halbukibunaatalet(tembellik),korkaklıkdenir.Sabrınen güzelaçıklamasınıpeygamberimizinhayatındaçoknetbirşekildegörüyoruz.
21.yüzyılınmüslümanıkendinigerçekleştirmede(nefsiterbiyeetmede) toplumunıslahı konusundabaşarıeldeetmekistiyorsabunu,Peygamberimiz'inmetodunagöreyapmasıgerekir. NitekimbirçokayetteRabbimiz:“Diniyaşantıda,ihtilafadüştüğümüzde,konuyupeygamberimizin hükmünegöreyapmayıemrediyor.”Ama nefsizaaflarını,korkaklığınıgizlemekiçinveya Peygamberinçizdiğimetodubeğenmeyenlerşunusöylemişoluyorlar:“Bugününşartlarınagöre yaşamalıyız,bumetot7.yüzyıliçingeçerliydi21.yüzyıl’dabumetotuygulanamaz”dediler. HalbukimetotdeğişmezdivePeygambereittibaetmekdemekzatenonunyaptığıgibiyapmak demekti.Kitabauymakzorgelinceişikitabınauydurduk.OKitabı(vahyi)birilerininyaşaması gerektiğinidüşündükamaobirininkendimizolduğunuhiçdüşünmedik.
Sonuçtadinibilenamayaşamayanbir‘süslümanlık’türedi.Şekleönemveripözeönemvermeyen
Allah’ındünyasındaAllah’ındediğiolmalıdiyenamanefsininveşeytanındediğiniyapanbir Müslümanlık…Heyhatkiheyhat!İyikiecdatbuzilletigörmedi.Onlarkiherşeylerinivererek yücelttikleribudavayabizlerhiçbirşeyimizivermeyerekkendiliğindenyükselmesinibekliyoruz. Tevhidigerçekmanadaanlayanlarhersıkıntıveproblemesnasındaçözümüretirler,tevhidi anlamayanlarisemücadeleninhersafhasındabirbahanevemazeretüretirler.
Peygamberveashabıcennetegirmeninyolununşuayettengeçtiğinianlamışlardı:“Şüphesizki Allah,mü’minlerdencanlarınıvemallarını,onlara(verilecek)cennetkarşılığındasatınalmıştır; çünküonlarAllahyolundasavaşırlar,öldürürveölürler.(Bu,)Tevrat,İncilveKur’an’da(Allah’ın) kendisiüzerinehak(borçolarakyazdığı)birvaaddir.SözünüAllah’tandahaçokyerinegetiren kimdir?Ohalde(eymü’minler!)O’nunlayaptığınızalışverişesevinin.Budaenbüyükbaşarıve saadettir.”2Buayetegereğigibiinananlargereğigibiyaşadılar.Yeryüzününenmuhteşemdavası dabudeğilmiydi?Allah’ındininiyeryüzünehakimkılmaktandahaşereflibirdavavarmıydı?Bu şereflidavanınfarkındaolanlarherşeylerinibudavayavakfettiler.Kimisimalını,kimisicanını, kimisivaktini,kimisiilmini...meseleninnekadarciddiolduğunuanlayanlarkabiliyetlerinegöreve kabiliyetlerininölçüsünegörebudinehizmetettiler.Peygamberveashabıçileyetalipolmuş,ufku hudutlarıaşmışinsanlardır.İşteböylebirekipyeryüzüneİslamMedeniyet’inikurmuştur.
21.yüzyılıngidişatındanrahatsızolanmüslümanlarbuçileyigözealamadıklarımüddetçe nefsinvetoplumunıslahımümkünolmayacaktır.Atalet(tembellik)karanlığınagömülerek,Tevhid güneşinetalipolmakmümkündeğildir.Bugününmüslümanınınböylegamsızolmasınınbir sebebidebedeliniödemediklerivekendilerinemiraskalanbirdinesahipolmalarıdır.Cahiliyyenin karanlığınıanlamamış,girdiğidininbedeliniödememişinsanlarbudininkıymetinibilemez. Peygamberveashabı,herkonudabedeliniödedikleriiçinbudinegereğigibihizmetettiler.
Hasanel-Basri(k.s),birankıyametinkoptuğunuhayaletmişveşunlarısöylemiştir:“İslam,hesap günübirinsansuretindehalkınyanındangeçecekveşöylediyecektir:'EyRabbim!Filankişibeni desteksizbıraktı,filankişibanayardımetti.Şubeniyalnızbıraktı,bubanayardımetti.' Hz.Ömer(r.a)’inyanındangeçerkenşöylediyecektir:'BuadamMüslümanolanakadargariptim.' Acabaİslambizimyanımızdangeçerkennediyecekdiyebirdüşünelim.“Rabbimbukişibeni toplumunda,işyerinde,ailesinde,okulundagündemyapma,benianlatacakkadarcesaretiyoktu” mudiyecekveya“Rabbimbukişisayesindebengündemoldum,yanlışanlaşılmaktankurtuldum, hükmetmemakamıolarakanlatıldım”mıdiyecek?
Dünyadanefsiyle,şeytanıyladostolupkomşulukedenler,ahirettepeygamberilekomşuolmak istiyorlar.Buneyamançelişkidirböyle…Dünyadakiminsofrasınaoturup,onuliderkabuledip, sonradapeşindengidiyorsanahirettedeokişiylekomşuolacaksın.Dünyadakimleridost edindiysenahirettedeodostunlaberaberolacaksın.Banaarkadaşınısöylesanakimolduğunu söyleyeyim,demişbüyüklerimiz.Bendediyorumki:'Banadostunusöylesanaahirettekiminle komşuolacağınısöyleyeyim.'Gelinhepberaberöylebirhayatyaşayalımkiahirettegeriye baktığımızda“keşketoprakolsaydım”demeyeceğimizbirhayatyaşayalım.Derdiolmayanın davasıolmazmış.Rabbimbizleridavasınınderdiyledertlenenlerdenvebuderdicihana yayanlardanolmayınasipeylesin.
1-FeyzulFurkanMealiAhzapsuresi21.ayet
2-FeyzulFurkanMealiTevbesuresi111.ayet

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum